Novgorod, Moskova, Tsarskejo selo bussimatka 2.-6.8.